ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโครงการ GYBM

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 บริษัท ซองชอลไฮเทค จำกัด ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจาก โครงการพัฒนาบุคลากรระดับโลก โครงการ GYBM (Global Youth Entrepreneur) ประเทศเกาหลี จำนวน 33 ท่าน ซึ่งได้จัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ อาเซี่ยน อาทิเช่น ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนิเชีย  เพื่อส่งเสริมและช่วยแก้ปัญหาการว่างงานของคนหนุ่มสาวในประเทศเกาหลี  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่มืออาชีพ และส่งเสริมความสามารถสู่ระดับโลก ทั้งนี้ บริษัท ซองชอลไฮเทค จำกัด ได้แนะนำกิจกรรมต่างๆภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็น บริบทองค์กร ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ให้แก่คณะศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

No Comments

Post A Comment

two × 3 =